Regulamin

Regulamin Konkursu
„Poznaj swoją historię”
§ 1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu „Poznaj swoją historię”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.
§ 2
Praca konkursowa
1. Prace konkursową stanowi projekt w dowolnej formie (np. tekst, film, reportaż) na jeden z trzech wybranych tematów:
1. Działalność Polskiego Państwa Podziemnego w mojej okolicy. Chodzi o przybliżenie aktywności lokalnych struktur Państwa Podziemnego. Spektrum tematów jest tu bardzo szerokie: od walki zbrojnej, przez formy oporu cywilnego, działalność podziemnego wymiaru sprawiedliwości, po kwestie tak zasadnicze jak tajne nauczanie i praca wychowawcza.
2. Rok 1945 z perspektywy mojej okolicy. Jak wyglądał koniec II wojny światowej i związane z nim zmiany społeczno-polityczne w Waszych okolicach? Jak pamiętają tamten okres starsi mieszkańcy? Poczucie ulgi, a może lęk przed kolejną okupacją?
3. Jeden z 316 – cichociemny, którego podziwiam najbardziej. Cichociemni działali na bardzo różnych odcinkach – od dywersji, przez wywiad, „legalizację”, po tworzenie dokumentacji fotograficznej. Którego z nich cenicie wyjątkowo? A może pochodził z Waszych stron?
2. Określenie miasto należy rozumieć przede wszystkim jako „małą ojczyznę” – swój region, miejscowość.
§ 3
Uczestnictwo
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
2. W Konkursie biorą udział grupy uczniów liczące 2 lub 3 osoby, zwane dalej Uczestnikami, które wyślą zgłoszenie wraz z pracą konkursową na adres e-mailowy organizatora.
§ 4
Przebieg Konkursu
1. Zgłoszenie na Konkurs polega na wysłaniu na adres e-mailowy konkurs@odpowiedzialnosc.org do 24.04.2016 roku odpowiednich informacji wraz z pracą konkursową.
2. O dacie nadesłania pracy konkursowej decyduje data wpływu na serwer Organizatora.
3. Z chwilą złożenia pracy konkursowej każdy uczestnik konkursu przenosi na organizatora wszelkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie z prawem autorskim uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora prawa zależne do pracy konkursowej wraz z prawem korzystania z jej fragmentów.
4. W wiadomości zgłoszeniowej należy zawrzeć: imiona i nazwiska wszystkich Uczestników, wiek, nazwę i numer szkoły do których uczęszczają, adresy korespondencyjne, adresy e-mail oraz numery telefonów.
5. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie przez wysłanie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.
6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać w formie pisemnej na adres organizatora.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu, jak również treści prac konkursowych na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.
9. W dniu 30 kwietnia 2016 r. wyłonieni zostaną laureaci konkursu, czyli uczestnicy konkursu, należący do grup, których reportaże będą reprezentowały najwyższy poziom merytoryczny, techniczny i artystyczny. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu telefonicznie, a ich nazwiska zostaną umieszczone na stronie organizatora: http://odpowiedzialnosc.org/konkurs/ (gdzie Uczestnicy mogą zobaczyć pracę z ubiegłorocznej edycji). Laureaci zostaną zaproszeni do Warszawy w dniach 20-22 maja 2016 r. na galę finałową.
10. Organizator przewiduje przyznanie nagród trzem grupom uczestników.
11. Nie przewiduje się nagród podwójnych (ex aequo).
12. Organizator zastrzega sobie zmianę postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.