Statut

Rozdział I (postanowienia ogólne)

§ 1

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez:
1. Jana Abgarowicza, syna Franciszka i Anny;
2. Zygmunta Kostkiewicza, syna Ludomira i Teresy;
3. Marcina Romanowskiego, syna Romualda i Aleksandry;

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym pod numerem repertorium A 30902/2002 sporządzonym w dniu 28 listopada 2002 roku przed Robertem Błaszczakiem, notariuszem w Warszawie, w kancelarii przy ul. Długiej 31, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja nosi nazwę Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.

§3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Fundacja realizuje następujące cele:
1) działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce i Europie;
2) działanie na rzecz poprawy prawa stanowionego w Polsce i jakości jego stosowania;
3) budowa społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przez wspomaganie powstawania dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości;
4) wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszystkich szczebli;
5) polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi;
6) upowszechnia wychowanie, edukację i naukę, w szczególności prawa;
7) integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego;
8) ochrona praw człowieka w szczególności: niezbywalnej godności człowieka, własności, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prywatności, prawa do informacji publicznej;
9) prowadzenie studiów nad prawem i jego społecznymi uwarunkowaniami;
10) promocja wiedzy o aksjologicznych podstawach prawa i funkcjach prawa w życiu społecznym;
11) świadczenie pomocy społecznej;
12) promocja wiedzy o kulturze narodowej i europejskiej.

§ 9

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:
1) przygotowywanie i realizację obywatelskich inicjatyw prawodawczych;
2) wspieranie badań nad jakością i skutkami obowiązującego prawa;
3) działania na rzecz ekonomicznej analizy prawa i popularyzowanie wyników takich analiz;
4) organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich;
5) działalność wydawniczą;
6) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych, wieców;
7) udzielanie pomocy w powstawaniu nowych fundacji i stowarzyszeń;
8) koordynację działań i wspomaganie współpracy innych stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów;
9) organizowanie nieodpłatnej informacji prawnej;
10) uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych w szczególności edukacji prawnej;
11) współpraca z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
12) udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych;
13) występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;
14) monitoring obowiązujących regulacji prawnych;
15) prowadzenie poradnictwa dla bezrobotnej młodzieży, w szczególności opracowywanie i promowanie programów aktywnego zwalczania bezrobocia;
16) utrzymywanie kontaktów z samorządowymi i państwowymi ośrodkami pomocy społecznej,
17) współpraca z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej
18) fundowanie stypendiów;
19) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
20) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
21) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
22) prowadzenie akcji informacyjnych;
23) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji.

Rozdział III
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 10

Na majątek Fundacji składają się:
1) Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie założycielskim.
2) środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:
a) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;
b) dotacji, subwencji i darowizn;
c) spadków i zapisów;
d) odsetek od środków pieniężnych Fundacji;
e) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
2. Rada Fundatorów, zwana dalej również „Radą”.

§ 14

1. Zarząd składa się z Członków Zarządu w liczbie od 3 do 9 w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów.
3. Rada Fundatorów określa liczbę Członków Zarządu.
4. Członek Rady Fundatorów może zostać Członkiem Zarządu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Radę Fundatorów spośród Członków Zarządu.
6. Prezes Zarządu może wyznaczyć jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.
7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundatorów, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.

§ 15

1. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundatorów.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
4. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 16

Zarząd Fundacji:
1) Reprezentuje ją na zewnątrz;
2) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;
3) Sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
4) Wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji;
5) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;
6) Nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundatorów;
7) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
8) Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;
9) Występuje do Rady Fundatorów z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 17

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundatorów.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarżadu.
4. Członek Rady Fundatorów ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Rada Fundatorów ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 20

1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy lub osoby dokooptowane.
2. Członkostwo w Radzie Fundatorów ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Rada Fundatorów może przyjąć do swego grona Darczyńców Fundacji, którzy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundatorów z głosem doradczym.
4. Rada Fundatorów stanowi główny organ nadzorczy Fundacji.
5. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż co 3 miesiące.
6. Rada Fundatorów ma prawo kooptacji nowych Członków większością co najmniej 3/4 głosów liczonych z ogólnej liczby Członków Rady.

§ 21

Do zadań Rady Fundatorów należy w szczególności:
1) Ustalenie i zmiana Statutu;
2) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
3) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
4) Decydowanie o połączeniu Fundacji z inna fundacją;
5) Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;
6) Decyzja o likwidacji Fundacji;
7) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i uchwalanie regulaminu Rady Fundatorów;
8) Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków;
9) Powoływanie likwidatora Fundacji;
10) Wskazanie celu na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 28 niniejszego Statutu;
11) Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
12) Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;
13) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji;
14) Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundatorów i Zarząd;
15) Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.

§ 22

Rada Fundatorów wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących spośród Członków Rady.

§ 23

1. Posiedzenia Rady Fundatorów mogą być zwoływane na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady lub Zarządu.
2. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia wyznaczony Wiceprzewodniczący.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub upoważnionego zgodnie z ust. 3 Wiceprzewodniczącego Rady. Każdy Członek Rady ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
5. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
6. Posiedzenia mogą także być realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Fundatorów może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
8. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundatorów zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia oraz treści projektu uchwały.
9. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby.

§ 24

Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§ 25

Członkowie Rady mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

Rozdział V
Połączenie Fundacji

§ 26

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów, która udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 27

1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundatorów większością 3/4 głosów liczoną z ogólnej liczby Członków Rady.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, po wyczerpaniu środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundatorów.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundatorów.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa.

WARSZAWA, dnia 28 listopada 2002 roku
Fundatorzy